+++ VAKANTIE +++
Van 03 t/m 21 augustus,
zijn wij er even tussenuit.
22 augustus zijn we weer volledig opgeladen en aanwezig, vanaf dan zullen wij ook de bestellingen weer verwerken.
FIJNE ZOMERDAGEN!

 

Disclaimer

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites quip-Co.nl van quip&Co.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd quip-Co.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van quip-Co.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. quip&Co is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot quip-Co.nl te ontzeggen.

3. Wijziging
quip&Co is te allen tijde gerechtigd de informatie op quip-Co.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. quip&Co adviseert u quip-Co.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel quip&Co.nl
quip-Co.nl beoogt de bezoeker meubelen en accessoires aan te bieden. Op de door quip-Co.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van quip&Co van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van quip&Co worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van quip&Co). quip&Co streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel quip&Co de informatie op quip-Co.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
quip-Co.nl kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. quip&Co is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat quip&Co deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op quip-Co.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bijquip&Co, haar partners en adverteerders. quip&Co behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van quip&Co, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van quip-Co.nl geldt: © 2011 quip&Co, Nederland.

7. Informatie
quip-Co.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van quip-Co.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van quip&Co Het is niet toegestaan informatie die van quip-Co.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
quip-Co.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan quip-Co.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om quip-Co.nl te kunnen raadplegen of quip-Co.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om quip-Co.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door quip-Co.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden quip-Co.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van quip-Co.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
quip&Co spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van quip-Co.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van quip-Co.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. quip-Co.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. quip-Co.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
quip-Co.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van quip-Co.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie opquip-Co.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf quip-Co.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om quip-Co.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van quip-Co.nl.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op quip-Co.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van quip-Co.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.